Cấu hình Print server trên GPON ONT iGate VNPT

Cấu hình và cài đặt này thực hiện được trên tất cả các modem iGate của VNPT

Cấu hình trên Modem GPON iGate

B1: Advanced Features -> Print Server -> Enable on-board print server

B2: Đặt tên máy in vào ô Text in Printer nameMake and model

Đặt tên là: HP_1102W

Thêm Print trên Windows

B1: Control Panel -> Devices and Printers -> Add a Printer -> The printer that I want isn’t listed -> Select a shared printer by name

http://192.168.1.2:631/printers/HP_1102W

192.168.1.2 là IP của Modem iGate

B2: Add Printer Wizard -> Select driver -> Finish