Xoá CATEGORY ARCHIVES theme Flatsome WordPress

Cách 1: Sửa từ CODE

Bước 1: Vào file archive-title.php trong thư mục partials theo đường dẫn: flatsometemplate-parts/posts/partials

Bước 2: Nếu bạn dùng Child Theme thì nên copy file này qua rồi chỉnh. Copy và tạo thư mục trong Child Theme tương ứng: childthemetemplate-parts/posts/partials/archive-title.php

Tiếp theo rồi chỉnh trong file archive-title.php

Bạn có thể thay thế phần text “Category Archives:” bằng text khác.

Các này cũng áp dụng với: “Tag Archives“, “Search Results for“, “Author Archives“, “Author Archives“, “Daily Archives“, “Monthly Archives“ và “Yearly Archives“.

Cách 2: Sử dụng Loco Translate

 

Cách 3: Dùng CSS

Để ẩn “Category Archives”, copy css bỏ vào Custom CSS của theme.

.blog-archive h1.page-title {
display: none;
}